Jony naladowane dodatnio (RNH)

Jony naładowane dodatnio (RNH), czyli kationy, otaczają kulki oleju fazy rozproszonej, w tym przypadku asfaltu podgrzanego do stanu płynności, a tkwiąc w nich częściowo, nadają im swój ładunek dodatni. Jony te, otaczając bezpośrednio i szczelnie powierzchnię kulek asfaltu na granicy styku fazy wodnej z powierzchnią tych kulek, tworzą tzw. wewnętrzną powłokę na granicy faz, na tzw. powierzchni granicznej. Jest to taki sam proces, jak przy powstawaniu emulsji anionowych. Następnie jony posiadające ładunki ujemne (CI-), czyli aniony, tworzą następną powłokę (tzw. zewnętrzną) kulek asfaltu, stykając się bezpośrednio swą powierzchnią z fazą wodną. Jako wynik tego procesu powstaje emulsja kationowa. Schemat tego procesu przedstawiony jest na rysunku 2.3. Ze względu na hydrolizę wspomnianej soli RNH3CI, jak i pewien nadmiar wolnego kwasu w fazie rozpraszającej emulsji (w wodzie), reaguje ona kwaśno i dlatego emulsje te noszą nazwę kwaśnych, w odró żnieniu od emulsji zasadowych (anionowych), w których fazy wodne mają charakter zasadowy. Należy tu wspomnieć, że emulgatory kationoczynne są na ogół bardzo złożonymi związkami chemicznymi. W handlu i w produkcji emulgatory te noszą odpowiednie, ustalone przez producenta, nazwy handlowe. [patrz też: filar inowrocław, rolety dzień noc allegro, wiązanie krzyżykowe ]

Powiązane tematy z artykułem: filar inowrocław rolety dzień noc allegro wiązanie krzyżykowe