wlasciwosci fizyczne asfaltów

Właściwości te dotyczyć mogą cech fizycznych, fizykochemicznych, wreszcie technicznych, związanych z zastosowaniem asfaltu; właściwości fizyczne asfaltów, oprócz penetracji, obejmują oznaczenie ciężaru właściwego, temperatury mięknienia oraz łamliwości i ciągliwości. Ciągliwość asfaltów jest obok penetracji jedną z najważniejszych cech fizycznych, gdyż charakteryzuje właściwości plastyczne asfaltu. Asfalt jako lepiszcze powinien mieć zdolność do przeciwstawiania się odkształceniom wywoływanym mechanicznymi naprężeniami w materiale wskutek działania czynników mechanicznych i fizycznych. Wskazana jest duża ciągliwość asfaltu, wyrażona długością nitki asfaltowej, otrzymywanej przy rozciąganiu znormalizowanej próbki w ściśle ustalonej temperaturze. [przypisy: projektowanie wnętrz warszawa, Tynk mozaikowy, hydraulik Warszawa ]

Wazna cecha asfaltu jest równiez tzw. Punkt lamliwosci

Ważną cechą asfaltu jest również tzw. Punkt łamliwości, określany temperaturą, w którym cienka, a znormalizowanych wymiarach. i grubości błonka asfaltowa ulega złamaniu. Ogólnie stosowana jest metoda Fraassa ustalania wrażliwości asfaltu na niskie temperatury. Podstawą oceny przydatności asfaltów do celów praktycznych jest określenie zachowania się asfaltu w różnych temperaturach i oznaczenie zmian jego właściwości fizycznych wskutek zmiany temperatury. Oznaczenia takie, jak penetracja, ciągliwość, temperatura mięknienia, wyznaczona metodą „Pierścień i Kula” (P i K) i według Kramer-Sarnowa (KS), temperatura łamliwości i temperatura kroplenia Ubbelodhea, rozpatrywane pojedynczo, nie dają możliwości oceny właściwości fizycznych asfaltów. W celu należytego zrozumienia właściwości badanego asfaltu należy zestawić te oznaczenia łącznie i dopiero na podstawie porównania ze sobą poszczególnych wyników można wysnuć pewne wnioski co do charakteru badanego asfaltu i jego zachowania się w różnych temperaturach. [patrz też: aluminium 7075, Tynk mozaikowy, hydraulik Warszawa ]