Przewazajaca wiekszosc srodków adhezyjnych produkowana jest o charakterze kationoczynnym

Przeważająca większość środków adhezyjnych produkowana jest o charakterze kationoczynnym. Konieczność produkcji tego rodzaju środków wypływa stąd, że do robót najwięcej stosuje się kruszywo charakterze kwaśnym, zwłaszcza w budownictwie drogowym. Kruszywa te są jednymi z najtrwalszych pod każdym względem, lecz przyczepność lepiszcz bitumicznych do ich powierzchni jest stosunkowo słaba, zwłaszcza asfaltów, a w szczególności asfaltów upłynnionych. Z tych względów przyczepność lepiszcz musi być aktywizowana dodatkami adhezyjnymi, zwłaszcza jeżeli lepiszcza te stosowane są do robót w stanie chłodnym lub podgrzanym do temperatury poniżej + 60°C i przy kruszywie tzw. powietrzno-suchym lub o nieznacznej wilgotności naturalnej (frakcje piaskowe, grysowe). 2.3.6. Inne środki adhezyjne Do innych środków adhezyjnych (tanich, lecz o słabej stosunkowo aktywności) należą takie pospolite materiały, jak smoła wytlewna z węgla brunatnego lub kamien nego oraz smoła drzewna. Materiały te dodaje się do lepiszcz bitumicznych (oprócz emulsji) w ilości od 3-5% w stosunku do ciężaru całości lepiszcza. Zwiększając przyczepność lepiszcz do powierzchni kruszywa, powodują one zmniejszenie ich lepkości, a niekiedy mogą nawet zakłócić ich układ koloidalny. Wobec tego środki te należy stosować oględnie. Wapno hydratyzowane należy do najbardziej rozpowszechnionych środków adhezyjnych. Najlepsze wyniki daje ono przy dodawaniu go w ilości 1,5-3,0 do kruszywa, zwłaszcza wilgotnego lub o charakterze kwaśnym. Poza omówionymi, istnieje cały szereg innych środków adhezyjnych zarówno organicznych, jak i nieorganicznych. Są one jednak bardziej selektywne pod względem aktywności niż środki kationoczynne, w stosunku do różnych rodzajów kruszywa pod względem jego pochodzenia i składu chemicznego. 2.3.7. Niektóre rozpowszechnione emulgatory anionowe i kationowe oraz inne środki powierzchniowo-czynne [podobne: art trans, uwolnijkolory allegro, fotel bujany allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: art trans fotel bujany allegro uwolnijkolory allegro