Spoiny

Spoiny wykonuje się w położeniu poziomym, znacznie trudniej w położeniu pionowym; spoiny pułapowe nie są możliwe. Szerokość paska objętego wpływem wysokiej temperatury jest mniejsza przy spawaniu. elektrycznym niż przy gazowym, wskutek czego odkształcenia spawalnicze są też zazwyczaj mniejsze. Spawanie nietopliwą elektrodą węglową stosowane jest raczej przy produkcji wyrobów masowych z cienkich blach, jako spawanie automatyczne . Spawanie łukiem pod osłoną gazów szlachetnych. Continue reading „Spoiny”

Naprezenia dopuszczalne

Naprężenia dopuszczalne wyznacza się na podstawie wytrzymałości spoin, przy czym zasadniczy współczynnik pewności przyjąć można taki sam jak dla blach łączonych. Z powodu dużej różnorodności stosowanych stopów, elektrod, metod spawania itp. , a poza tym ze względu na małą liczbę opublikowanych wyników badań (często zresztą ze sobą niezgodnych) należy wytrzymałości. spoin wyznaczać doświadczalnie dla każdego przypadku oddzielnie. Przy ustalaniu naprężeń dopuszczalnych należy uwzględnić: a) rodzaj obciążeń, b) rodzaj i grubość spoin, c) sposób badania spoin, d) warunki spawania. Continue reading „Naprezenia dopuszczalne”

ustalenie zachowania sie asfaltu powyzej i ponizej tej temperatury

Normy przewidują oznaczenie penetracji i ciągliwości w temperaturze 25 C, jako temperaturze znormalizowanej. Niezmiernie ważne natomiast jest ustalenie zachowania się asfaltu powyżej i poniżej tej temperatury. Wskazane jest aby krzywa penetracji, np. w zakresie temperatur od 20 do 40 oC, miała możliwie równomierny i łagodny przebieg. To samo dotyczy krzywej ciągliwości asfaltu. Continue reading „ustalenie zachowania sie asfaltu powyzej i ponizej tej temperatury”

Struktura emulgatorów i emulsji

Struktura emulgatorów i emulsji . Struktura zarówno emulgatorów, jak i emulsji, sięgając głęboko w dziedzinę chemii i fizyko-chemii, jest zagadnieniem bardzo złożonym i pod niektórym i względami nie całkowicie jeszcze poznanym. Poza tym sprawę komplikuje produkcja przez przemysł chemiczny coraz to nowych związków powierzchniowo-czynnych. Z tego powodu coraz bardziej udoskonala się, ale jednocześnie i komplikuje produkcja emulsji, zwłaszcza kationowych, oraz rozszerza się ich zakres stosowania. Z omówionych względów opis związany ze strukturą emulgatorów i emulsji będzie tu ograniczony do niezbędnego minimum, które może dać tylko ogólne pojęcie o tym zagadnieniu. Continue reading „Struktura emulgatorów i emulsji”

Stezenie emulsji przyjeto 50%, to jest w 2 cm emulsji zawarty jest 1 cm asfaltu i 1 cm fazy rozpraszajacej (wody z odpowiednimi dodatkami)

Stężenie emulsji przyjęto 50%, to jest w 2 cm emulsji zawarty jest 1 cm asfaltu i 1 cm fazy rozpraszającej (wody z odpowiednimi dodatkami). Przyjęto również, że przed wytworzeniem emulsji główne jej składniki (asfalt i woda) umieszczone były w probówce o przekroju 1 cm, czyli 1 cm asfaltu i 1 cm wody według poprzednich założeń. W emulsjach o większej dyspersji asfaltu, to jest o mniejszej średnicy kulek tego asfaltu zarówno liczba ich, jak i powierzchnia graniczna, będą większe i odwrotnie – przy mniejszej dyspersji asfaltu i większych średnicach kulek zemulgowanego asfaltu liczba tych kulek i ich powierzchnia graniczna będą znacznie mniejsze, niż to wynika z podanego przykładu. Podane w przykładzie liczby w rzeczywistości mogą się znacznie różnić, zależnie od systemu młynka koloidalnego, rodzaju asfaltu i emulgatora oraz od szeregu innych czynników. Wielkość kulek rozproszonego w emulsji asfaltu będzie wówczas bardziej zróżnicowana, niż to podano w przykładzie. Continue reading „Stezenie emulsji przyjeto 50%, to jest w 2 cm emulsji zawarty jest 1 cm asfaltu i 1 cm fazy rozpraszajacej (wody z odpowiednimi dodatkami)”

Napiecie powierzchniowe

Napięcie powierzchniowe, a tym samym i energia powierzchniowa oraz adsorpcja i inne zjawiska, które zależne są od wielkości granicznej powierzchni międzyfazowej, uwypuklają się tu wyraźnie na tle wzrostu tej powierzchni w stosunku do objętości i powierzchni całego układu dyspersyjnego, w podanym przykładzie w stosunku do 2 cm3 emulsji i 1 cm3 powierzchni granicznej międzyfazowej. Znając powierzchnię graniczną i napięcie powierzchniowe, można obliczyć pracę potrzebną do pokonania sił tego napięcia przy wytwarzaniu emulsji, korzystając z podanego poprzednio wzoru. Obliczenia tego rodzaju mogą być wykorzystane do konstrukcji młynków koloidalnych lub sprawdzenia ich sprawności produkcyjnej. Stopień dyspersji asfaltu, wielkość jego zdyspergowanych kulek, ich przeciętną średnicę i liczbę w jednostce objętości emulsji stosunkowo dokładnie oblicza się za pomocą tzw. płytki hematometrycznej (szkłanej) z komorą Thoma. Continue reading „Napiecie powierzchniowe”

Wzrost powierzchni granicznej w zaleznosci od stopnia dyspersji fazy wewnetrznej (asfaltu) w emulsji

Wzrost powierzchni granicznej w zależności od stopnia dyspersji fazy wewnętrznej (asfaltu) w emulsji. Zjawiska powierzchniowe w układach dyspersyjnych, a tym samym i w emulsjach, są najpoważniejszymi czynnikami. Tymi czynnikami, zależnymi od wielkości powierzchni, w pierwszym rzędzie są: energia powierzchniowa i adsorpcja. Z tego też powodu decydującym czynnikiem w emulsjach jest wielkość powierzchni granicznej. Powierzchnia ta zależna jest od stopnia zdyspergowania fazy rozproszonej – w omawianym przypadku asfaltu. Continue reading „Wzrost powierzchni granicznej w zaleznosci od stopnia dyspersji fazy wewnetrznej (asfaltu) w emulsji”

Najczesciej jednak ze wzgledów oszczednosciowych srodek adhezyjny stosuje sie tylko raz do lepiszcza

Najczęściej jednak ze względów oszczędnościowych środek adhezyjny stosuje się tylko raz do lepiszcza (asfaltu, smoły lub emulsji głównie anionowej), do kruszywa lub do powierzchni lepiszcza, rozprowadzonego w miejscach utrwalanych, zamykanych (nawierzchni) lub izolowanych. Sposób powierzchniowego rozprowadzania środków adhezyjnych jest wielokrotnie oszczędniejszy, niż dodawanie ich do lepiszcza, aczkolwiek bardziej kłopotliwy w pracy, z tego powodu sposób ten jest mniej stosowany. Po powierzchniowym rozprowadzeniu tych środków prawie wszystkie ich cząsteczki biorą aktywny udział na powierzchni granicznej lepiszcze – kruszywo. Natomiast po dodaniu tych samych środków adhezyjnych do lepiszcza, tylko niewielka ilość ich cząsteczek będzie wykazywać aktywność adhezyjną na wspomnianej powierzchni granicznej. Pozostałe cząsteczki środków adhezyjnych będą się znajdowały wewnątrz błonki lepiszcza otaczającego ziarna kruszywa, z dala od powierzchni g ranicznej i z tego powodu aktywność ich, wyrażająca się siłami przyciągania, będzie szybko malała w miarę wzrostu ich odległości od powierzchni granicznej. Continue reading „Najczesciej jednak ze wzgledów oszczednosciowych srodek adhezyjny stosuje sie tylko raz do lepiszcza”

Architektura i nowoczesne budownictwo – Wywiady AD: Sou Fujimoto

Jakiś czas temu miałem okazję poznać jednego z architektów, których pracę bardzo podziwiam: Sou Fujimoto.
Ten japoński architekt z siedzibą w Tokio w Japonii założył swoją firmę Sou Fujimoto Architects w 2000 roku.
Ukończył Wydział Architektury na Uniwersytecie Tokijskim w 1994 roku.
Od 2007 roku wykłada na Uniwersytecie w Kioto.
projekty mieszkaniowe i kulturalne firma konsekwentnie pokazywała unikalną i innowacyjną grę cech przestrzennych w swoich projektach budowlanych, przesuwając granice warunków mieszkaniowych i konwencje kosmiczne. Continue reading „Architektura i nowoczesne budownictwo – Wywiady AD: Sou Fujimoto”

Architektura 21szego wieku : Reforma 432 Residences / Rojkind Arquitectos

Rojkind Arquitectos Architekci: Rojkind Arquitectos / Michel Rojkind Lokalizacja: Meksyk, Meksyk Kierunek i koordynacja projektu: Grupo Elipse Projektowanie wnętrz: Budda Bar Hotels & Spa: Rojkind Arquitectos, dbox Ten projekt na Reforma Avenue osiągnął najlepsze warunki konstrukcyjne dla tego typu budowy.
Łącząc kilka działek, mamy jeden odcinek rozciągający się od Reforma Avenue do Tokio Street, otwierając możliwość przekształcenia Manchester Street w przejście dla pieszych, nadając elewacji bocznej wyjątkową miejską jakość.
R432 to projekt, który w pełni uwzględnia warunki miejskie.
Budynek otwiera się na ulicę, a ulica, w pełni gwarantująca bezpieczeństwo, komfort i prywatność, wchodzi do budynku.
Spośród 52 poziomów R432, parter jest zarezerwowany dla lobby dostępu, co prowadzi do różnych zastosowań wieży. Continue reading „Architektura 21szego wieku : Reforma 432 Residences / Rojkind Arquitectos”