Spawalnosc stopu rozumiana jako spelnienie warunku

Od dobrego stopu spawalnego żąda się: 1) stosunkowo dużej wytrzymałości, 2) jak najmniejszego spadku wytrzymałości przy spawaniu, 3) niepękania zarówno samej spoiny, jak i strefy przejściowej, 4) odporności na korozję. Spawalność stopu rozumiana jako spełnienie warunku ,,2 i ,,3 zależy od rodzaju stopu, jego stanu, sposobu spawania jak i od rodzaju obciążenia (statycznego lub dynamicznego). Najłatwiej spawalne jest czyste aluminium, oraz stop AIMn, które nie spełniają jednakże warunku ,,1. Dalej należy wymienić kolejno stopy AIZnMg, AIMgMn (o zawartości Mg poniżej 5,5 0/0), AIMgSiMn i AICuMgMn. [podobne: płytki granitowe, kamień elewacyjny, Płyty granitowe ]

Wazna cecha asfaltu jest równiez tzw. Punkt lamliwosci

Ważną cechą asfaltu jest również tzw. Punkt łamliwości, określany temperaturą, w którym cienka, a znormalizowanych wymiarach. i grubości błonka asfaltowa ulega złamaniu. Ogólnie stosowana jest metoda Fraassa ustalania wrażliwości asfaltu na niskie temperatury. Podstawą oceny przydatności asfaltów do celów praktycznych jest określenie zachowania się asfaltu w różnych temperaturach i oznaczenie zmian jego właściwości fizycznych wskutek zmiany temperatury. Oznaczenia takie, jak penetracja, ciągliwość, temperatura mięknienia, wyznaczona metodą Pierścień i Kula (P i K) i według Kramer-Sarnowa (KS), temperatura łamliwości i temperatura kroplenia Ubbelodhea, rozpatrywane pojedynczo, nie dają możliwości oceny właściwości fizycznych asfaltów. W celu należytego zrozumienia właściwości badanego asfaltu należy zestawić te oznaczenia łącznie i dopiero na podstawie porównania ze sobą poszczególnych wyników można wysnuć pewne wnioski co do charakteru badanego asfaltu i jego zachowania się w różnych temperaturach. [patrz też: płytki granitowe, Kamień dekoracyjny, kamień dekoracyjny wewnętrzny ]