Wazna cecha asfaltu jest równiez tzw. Punkt lamliwosci

Ważną cechą asfaltu jest również tzw. Punkt łamliwości, określany temperaturą, w którym cienka, a znormalizowanych wymiarach. i grubości błonka asfaltowa ulega złamaniu. Ogólnie stosowana jest metoda Fraassa ustalania wrażliwości asfaltu na niskie temperatury. Podstawą oceny przydatności asfaltów do celów praktycznych jest określenie zachowania się asfaltu w różnych temperaturach i oznaczenie zmian jego właściwości fizycznych wskutek zmiany temperatury. Oznaczenia takie, jak penetracja, ciągliwość, temperatura mięknienia, wyznaczona metodą Pierścień i Kula (P i K) i według Kramer-Sarnowa (KS), temperatura łamliwości i temperatura kroplenia Ubbelodhea, rozpatrywane pojedynczo, nie dają możliwości oceny właściwości fizycznych asfaltów. W celu należytego zrozumienia właściwości badanego asfaltu należy zestawić te oznaczenia łącznie i dopiero na podstawie porównania ze sobą poszczególnych wyników można wysnuć pewne wnioski co do charakteru badanego asfaltu i jego zachowania się w różnych temperaturach. [patrz też: art trans, ekofiber, lav mag allegro ]

Powiązane tematy z artykułem: art trans ekofiber lav mag allegro