Asfalty siarkowe maja nizsza penetracje

Asfalty siarkowe mają niższą penetrację, wyższe temperatury mięknienia i łamliwości. Odznaczają się one zwiększoną przyczepnością do metalu i nadają się jako surowiec do wyrobu lakierów asfaltowych. Surowcem do uszlachetniania asfaltów są również odpadki po rafinacji olejów o charakterze żywicowatym, zbliżone pod względem swego charakteru chemicznego do żywicowatych składników asfaltów. W polskiej nomenklaturze produkt ten nazywany jest naftolenem. Podstawą szczegółowej klasyfikacji asfaltów jest ich twardość wyrażona penetracją. Penetracja asfaltu jest główną cechą charakteryzującą jego przydatność do budownictwa. Inne wymagania normalizacyjne mają na celu ściślejszą i ostateczną ocenę własności asfaltu w związku z jego penetracją. [więcej w: olx nidzica, uwolnijkolory allegro, signal krzesła ]

Powiązane tematy z artykułem: olx nidzica signal krzesła uwolnijkolory allegro